TKP HEADLINE

กิจกรรมจรวดขวดน้ำ ศว.ตรังกิจกรรมจรวดขวดน้ำ แรงดันอากาศ  หมายถึง  แรงดันที่อากาศกระทำต่อผิวของวัตถุบนพื้นที่หนึ่ง ๆ  อากาศเป็นสิ่งที่มีน้ำหนัก  น้ำหนักของอากาศจะทำให้อากาศมีแรงกดหรือแรงดัน  นอกจากแรงดันอากาศจะเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักของอากาศแล้ว  ยังเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคของอากาศอีกด้วย ตัวอย่าง  เช่น  เมื่อเราเป่าลูกโป่ง  อากาศที่เข้าไปในลูกโป่งจะดันให้ลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและพองออกโดยรอบ  ในขณะเดียวกันอากาศที่อยู่ภายนอกก็จะออกแรงดันลูกโป่งเอาไว้ทุกทิศทางด้วยเช่นกัน 

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ศว.ตรัง

    


    โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

1. โครงงานประเภทการทดลอง

2. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล

3. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์

4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ

กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศว.ตรัง

 


    กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  คือ การนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะบางส่วนของพืช เช่น ยอด  ลำต้น ใบ ราก ส่วนต่างๆ ของดอกหรือผล มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ในสภาพปลอดเชื้อ และชิ้นส่วนนั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีทั้งส่วนใบ ลำต้น และรากที่สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand