TKP HEADLINE

ประวัติศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2498  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษา ขึ้นในสังกัดกรมวิชาการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 สภาคณะปฏิวัติ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการ โอนย้ายศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติและเครือข่าย ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกระจายในเขตพื้นที่การศึกษา เขตการศึกษาละ 1 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่งทั่วประเทศในขั้นต้น พร้อมทั้ง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา มาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานศึกษาในนาม "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา" สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ   ทั่วประเทศ จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand