TKP HEADLINE

กิจกรรม Walk Rally ศว.ตรัง

 กิจกรรม Walk Rally  เริ่มจากจุดเริ่มต้นที่กำหนด จากนั้นก็เดินไปตามถนนทางขรุขระ แล้วจึงเดินกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน มีความสามัคคี ฝึกให้มีความคิดในการทำงานพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ด้วยการปฏิบัติและรู้ได้ด้วยตนเอง

เราจะได้อะไรบ้างจากกิจกรรม  Walk Rally

          1.  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันของทีมงาน

          2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ต่อทีมงาน

          3.  เพิ่มทักษะในการ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ยอมรับเหตุผลของกันและกัน

          4.  ปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล ประณีประนอม และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

          5.  เรียนรู้และเพิ่มทักษะ ขั้นตอน ทัศนคติ และปรัชญาการทำงานเป็นทีม

          6.  พัฒนาการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ


Share this:

แสดงความคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand